ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Αποκτήστε τώρα εύκολα το δικό σας δίκυκλο YAMAHA με  ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό προγράμματα.

  • Επιτόκιο: 11,95% πλέον εισφοράς – Σταθερό.
  • Προκαταβολή: 30%
  • Διάρκεια: 6 – 72 μήνες.

*Σημειώνεται ότι για τη χρηματοδότηση απαιτείται παρακράτηση κυριότητος και παρέχεται η δυνατότητα μερικής και ολικής προεξόφλησης.